Blog

Na našom blogu uverejňujeme vždy aktuálne informácie ohľadom nových vyhlásených výziev

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 13.07.20 21 výzvu OPKZP-PO4-SC431-2021-68 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 07.07.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevokOP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby II. Cieľom výzvy je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN01) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je zameraná na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch...

Nepravidelní autobusoví dopravcovia môžu opäť požiadať o kompenzáciu za straty spôsobené pandémiou. Ministerstvo hospodárstva pripravilo pre malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v tomto segmente dopravy už druhú výzvu. "V porovnaní s prvou výzvou sme upravili podmienky pre výpočet dotácie tak, aby prevádzkovatelia nepravidelnej autobusovej...

Ak sa aj vy strácate vo vodách pojmov z dotačného prostredia a chceli by ste získať dotáciu na pomoc pre cestovný ruch na kompenzáciu tržieb v súvislosti s COVID-19, obráťte sa na odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a bohatými referenciami.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu dňa 19.05.2020 vyhlásil výzvu s kódom 6407/2020/OSMRR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti zmierňovania negatívnych dopadov koronakrízy. Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú obce a vyššie územné celky (VÚC).