Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania

22.06.2021
Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN01) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je zameraná na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. 

Výška finančného príspevku na projekt:

 • min. 200 000 EUR
 • max. 2 000 000 EUR
Výška celkovej alokácie: 11 578 235 EUR, z toho:
 • 7 567 882 EUR na Zelené inovácie v priemysle
 • 4 010 353 EUR na Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

 Dátum uzatvorenia výzvy: 17.9.2021

Podporené budú oblasti v:

 1. rozvoji inovačných zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb,
 2. ekologizácií ich obchodných prevádzok,
 3. inovovaní verejnoprospešných technológií, riešení a procesov a v inovovaní pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

Oprávnení žiadateľ:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

 V rámci tejto výzvy budú podporené inovatívne projekty, ktorých aktivity budú zamerané na:

 1. Aplikáciu, vývoj a komercionalizáciu zelených technológií, procesov a riešení v rámci podnikov;
 2. Ekologizáciu (ozelenenie) obchodných prevádzok;
 3. Aplikáciu, vývoj a komercionalizáciu pomoci starým a chorým osobám pri samostatnom bývaní a verejnoprospešných technológií, procesov a riešení, 

pričom ide o - aplikáciu inovačných technológií/riešení/procesov, ktoré sú už vyvinuté, dostupné na trhu a prispôsobuje ich vlastnej potrebe. Tieto typy projektov budú často zahŕňať výskum a vývoj súvisiaci napr. s úpravou materiálu, procesu a pod. - vývoj inovatívnych technológií/riešení/procesov, v rámci ktorých sú hlavnými činnosťami výskum a vývoj orientovaný na používateľa, t. j. validácia alebo demonštrácia technológií v relevantnom prostredí, prototypy predvádzané v prevádzkovom prostredí, komplexný a kvalifikovaný systém. - komercionalizáciu inovatívnych produktov alebo služieb, t. j. proces, ktorým sa nový výrobok alebo služba uvádza na všeobecný trh.

V oblasti Zelených inovácií v priemysle môžu byť aktivity zamerané na oblasti ako:

 • obehová ekonomika;
 • zelené IKT; 
 • nové inovatívne produkty/technológie/služby, ktoré znížia environmentálnu záťaž vďaka nižšej spotrebe surovín/energie alebo vďaka nižším emisiám pri výrobe;
 • inteligentná spoločnosť;
 • čistá/obnoviteľná energia;
 • nové inteligentné stavebné technológie/riešenia a inovácie.

Podpora Verejnoprospešných technológií a pomoc starým a chorým osobám pri samostatnom bývaní môže byť zameraná na:

 • telemedicínu,
 • biotechnológie,
 • robotiku a automatizované technológie,
 • vývoj produktov a inovácií, ktoré pomáhajú ľuďom s rôznym postihnutím,
 • produkty pre monitoring životných funkcií, ktoré sú vhodné na domáce použitie,
 • systémy pre lekársku starostlivosť o chronicky choré osoby alebo ľudí s rôznych postihnutím používané v domácnostiach,
 • technológie pre inteligentné domy, 
 • inteligentné textílie alebo systémy IKT a pod.

Priorizované budú projekty, ktoré:

 • projekty zamerané na mladých podnikateľov a ženy podnikateľky
 • projekty implementované v menej rozvinutých geografických regiónoch
 • projekty realizované v partnerstve so subjektom z Nórska
 • projekty žiadateľov, ktorí sú malý a stredný podnik (MSP)

Zapojenie vyššie uvedených cieľových skupín, nórskych partnerov a uvedené miesto realizácie projektu sa odzrkadlí vo výberových kritériách a tieto projekty budú pri hodnotení zvýhodnené.