OPATRIO

Cieľom je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorej využívanie podporí zvýšenie kvality života seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím, ktorým je poskytovaná domáca opatrovateľská služba podľa § 41 podľa Zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Aplikácia bude predstavovať IT systém na riadenie domácej opatrovateľskej služby určený pre verejných, ako aj neverejných poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby, vrátane zamestnaných opatrovateľov na jednej strane a na strane druhej pre samotných klientov domácej opatrovateľskej služby, resp. ich rodinných príslušníkov a opatrovníkov.

"Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe"

O PROJEKTE

Vyššia kvalita života ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných a efektívnejšia riadenie domácej opatrovateľskej služby na Slovensku je hlavným cieľom projektu "OPATRIO".

Domáca opatrovateľská služba je jednou z navyužívanejších sociálnych služieb na Slovensku poskytovaná podľa Zákona o sociálnych službách.

Služba je poskytovaná odkázanej osobe (klientovi), ktorá potrebuje starostlivosť z dôvodu veku alebo zdravotného postihnutia profesionálnymi (zamestnanými) opatrovateľmi a zahŕňa poskytovanie pomoci pri sebeobsluhe a starostlivosti o domácnosť.

Hoci domáca opatrovateľská služba predstavuje jeden zo základných pilierov procesu o deinštitucionalizácie (prechodu z inštitucionálnej na komunitnú služieb), poskytovatelia služby, najmä samosprávy, už teraz čelia mnohým výzvam. Tieto sa iba zintenzívnia so zvyšovaním počtu klientov v blízkej budúcnosti v dôsledku starnutia obyvateľstva:

Popri finančných problémoch predstavuje jeden z významných problémov aj fakt, že poskytovatelia domácej opatrovateľskej služby nemajú dostupný funkčný systém riadenia tejto služby.

Chýba im nástroj na efektívne plánovanie rozvrhu práce opatrovateľov, najmä vo väčších mestách, kde službu poskytujú desiatky až stovky opatrovateľov pre desiatky až stovky klientov. Plánovanie sa často robí na nástenkách, čo môže viesť k chaotickým rozhodnutiam najmä pri ad-hoc problémoch (napríklad ochorenie opatrovateľa alebo klienta). To vytvára len ďalšiu záťaž a stres pre koordinujúcich úradníkov, opatrovateľov, ale najmä samotných klientov, či ich rodinných príslušníkov.

Chýbajú tiež informácie, ktoré povedú k informovaným strategickým rozhodnutiam pri rozvoji opatrovateľskej služby do budúcnosti.Nedostatkom je aj nízka úroveň pro-klientsky orientovaného prístupu ku prijímateľom služby alebo ich rodinným príslušníkom. Tí nie sú upozornení na zmeny v poskytovaní služby a systematicky sa nepracuje na zvyšovaní ich spokojnosti s poskytovanou službou.Celkovo, na základe našich zistení chýba lepší tok informácií medzi klientom - opatrovateľom - poskytovateľom služieb.

Implementáciou projektu "OPATRIO" prispejeme k zmene situácie prostredníctvom vývoja webovej aplikácie na manažment domácej opatrovateľskej služby. Aplikácia bude prístupná na doméne www.opatrio.sk.

Každý používateľ tak okamžite získa prístup k aplikácii bez potreby inštalácií alebo iných administratívnych úloh. Portál bude vyžadovať, aby sa používateľ prihlásil pomocou jedinečných prístupových údajov.

Portál bude pozostávať z:

• modulu pre poskytovateľa služieb (verejní poskytovatelia / neverejní poskytovatelia)

• modulu pre klienta a/alebo rodinných príslušníkov

• modulu pre opatrovateľov

• administratívneho modulu


Chcete sa dozvedieť o našom riešení viac? Sledujte Novinky alebo nám napíšte.

AKTIVITY V PROJEKTE

  • Vývoj webovej aplikácie
  • Testovanie aplikácie v reálnych podmienkach (v spolupráci s obcou ako verejným poskytovateľom domácej opatrovateľskej služby)
  • Šírenie výsledkov pilotného testovania medzi ďalších verejných, ako aj neverejných poskytovateľov služieb
  • Poskytovanie OPATRIO informačného systému ako služby
  • Organizácia informačných podujatí
  • Zabezpečenie ďalších PR výstupov projektu
  • Projektový manažment

PARTNERI PROJEKTU

International Development Norway AS

IDN je spin-off najväčšieho škandinávskeho výskumného inštitútu SINTEF. Prostredníctvom globálnej siete odborníkov poskytuje konzultačné služby a participuje na projektoch so zameraním na tieto oblasti: Circular Economy, Green Energy, Entrepreneurship, Education & Social Inclusion, Manufacturing, SMEs, ICT and Innovation.

V projekte OPATRIO IDN poskytne poznatky o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a používaných IT nástrojoch pri riadení tejto služby v Nórsku. Tieto informácie sa využijú pri vývoji webovej aplikácie.


Mesto Brezno

Mesto Brezno patrí k rýchlo sa rozvíjajúcim mestám na Slovensku vďaka práci proaktívneho tímu mestského magistrátu. Ako verejný poskytovateľ prevádzkuje aj domácu opatrovateľskú službu pre svojich seniorov a zdravotne postihnutých občanov, pričom zamestnáva viac ako 70 opatrovateľov.

V projekte Oddelenie starostlivosti o občanov mestského úradu Brezno poskytne praktické poznatky počas vývoja aplikácie OPATRIO a pomôže otestovať aplikáciu v pilotnej prevádzke v reálnych podmienkach.


NÓRSKE GRANTY

Projekt OPATRIO: Web-based application for home care service management získal grant z Nórska v sume 136 414,80 € . Projekt bol spolufinancovaný v sume 24 073,20 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných a efektívnejšie riadenie domácej opatrovateľskej služby na Slovensku.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 -2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


Kontaktná osoba pre projekt: Ing. Martin Gregor, info@opatrio.sk


Vytvorenie a nasadenie online webovej aplikácie OPATRIO