Mesto Brezno spolupracuje pri vývoji aplikácie na riadenie domácej opatrovateľskej služby

13.07.2022

Domáca opatrovateľská služba je jednou z najvyužívanejších sociálnych služieb na Slovensku.

Služba je poskytovaná odkázanej osobe (prijímateľovi), ktorá potrebuje starostlivosť z dôvodu veku alebo zdravotného postihnutia profesionálnymi opatrovateľmi. Zahŕňa poskytovanie pomoci pri sebeobsluhe a starostlivosti o domácnosť.

Hoci domáca opatrovateľská služba predstavuje jeden zo základných pilierov takzvaného procesu deinštitucionalizácie, tj. prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú, poskytovatelia služby, najmä samosprávy, už teraz čelia mnohým výzvam. Tieto sa iba zintenzívnia s očakávaným zvyšovaním počtu klientov v budúcnosti v dôsledku narastajúceho počtu ľudí v seniorskom veku. Jedno z kľúčových opatrení bude preto optimalizácia poskytovania tejto sociálnej služby.

Mesto Brezno sa stalo partnerom v projekte sociálnych inovácii s názvom OPATRIO, podporeného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Jadro projektu tvorí vývoj rovnomennej webovej aplikácie, ako pomôcky pre mestá a obce, neverejných poskytovateľov, opatrovateľky a samotných opatrovaných osôb a ich rodinných príslušníkov. Aplikácia má za cieľ komplexne združiť riadenie poskytovanej opatrovateľskej služby a jej funkcia by sa dala jednoducho zhrnúť ako "CRM pre opatrovateľskú službu". Snahou je priniesť taký systém, ktorý bude maximálne užitočný a bude s ním radosť pracovať na dennej báze.

Ultimatívnym cieľom je dosiahnuť vyššiu kvalitu života ľudí odkázaných na pomoc iných, ich blízkych a efektívnejšie riadenie domácej opatrovateľskej služby zo strany jej poskytovateľov na Slovensku.

Na projekte bude s prijímateľom grantu spoločnosťou PROROZVOJ, s.r.o. spolupracovať Odbor Starostlivosti o obyvateľa MsÚ Brezno formou zadávania požiadaviek a spätnej väzby pri vývoji aplikácie, ako aj jej následnom otestovaní v reálnych podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby v meste.