Blog

Na našom blogu uverejňujeme vždy aktuálne informácie ohľadom nových vyhlásených výziev

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO PO7 OPII) zverejnilo dňa 17.12.2021:Výzvu č. OPII-2021/7/18-DOP so zameraním na "Wifi pre Teba II". Táto výzva je pokračovaním úspešnej výzvy Wifi...

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 71. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Monitorovanie a hodnotenie vôd.

Samosprávy majú povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb do pol roka od zverejnenia Národných priorít rozvoja sociálnych služieb - táto lehota uplynula 12. septembra. ⏰ Veľa samospráv to však nestihlo, preto bol vytvorený a publikovaný manuál, ktorý obce a mestá krok po kroku prevedie participatívnym procesom aj vyhodnocovaním...

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 13.07.20 21 výzvu OPKZP-PO4-SC431-2021-68 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 07.07.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevokOP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby II. Cieľom výzvy je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN01) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je zameraná na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch...