Blog

Na našom blogu uverejňujeme vždy aktuálne informácie ohľadom nových vyhlásených výziev

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 71. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Monitorovanie a hodnotenie vôd.

Samosprávy majú povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb do pol roka od zverejnenia Národných priorít rozvoja sociálnych služieb - táto lehota uplynula 12. septembra. ⏰ Veľa samospráv to však nestihlo, preto bol vytvorený a publikovaný manuál, ktorý obce a mestá krok po kroku prevedie participatívnym procesom aj vyhodnocovaním...

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 13.07.20 21 výzvu OPKZP-PO4-SC431-2021-68 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 07.07.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevokOP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby II. Cieľom výzvy je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN01) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je zameraná na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch...

Nepravidelní autobusoví dopravcovia môžu opäť požiadať o kompenzáciu za straty spôsobené pandémiou. Ministerstvo hospodárstva pripravilo pre malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v tomto segmente dopravy už druhú výzvu. "V porovnaní s prvou výzvou sme upravili podmienky pre výpočet dotácie tak, aby prevádzkovatelia nepravidelnej autobusovej...