Blog

Na našom blogu uverejňujeme vždy aktuálne informácie ohľadom nových vyhlásených výziev

The OPATRIO web application is a tool for cities, municipalities, non-public providers, professional caregivers and the recipients of the service themselves and their family members.The application aims to comprehensively unify the provision of home care service, and its function could be simply summarized as "Customer relation management for home...

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO PO7 OPII) zverejnilo dňa 17.12.2021:Výzvu č. OPII-2021/7/18-DOP so zameraním na "Wifi pre Teba II". Táto výzva je pokračovaním úspešnej výzvy Wifi...

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 71. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Monitorovanie a hodnotenie vôd.

Samosprávy majú povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb do pol roka od zverejnenia Národných priorít rozvoja sociálnych služieb - táto lehota uplynula 12. septembra. ⏰ Veľa samospráv to však nestihlo, preto bol vytvorený a publikovaný manuál, ktorý obce a mestá krok po kroku prevedie participatívnym procesom aj vyhodnocovaním...