WIFI PRE TEBA II

20.12.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO PO7 OPII) zverejnilo dňa 17.12.2021:Výzvu č. OPII-2021/7/18-DOP so zameraním na "Wifi pre Teba II". Táto výzva je pokračovaním úspešnej výzvy Wifi pre Teba I, ktorá bola zverejnená ešte v roku 2019 a zapojilo sa do nej množstvo samospráv.

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 17.03.2022 

Oprávnený žiadateľ: Obce a mestá mimo Bratislavského samosprávneho kraja

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na túto výzvu je 5 000 000 EUR

Maximálne oprávnené výdavky: 15 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 14 250,00 - EUR.

Spolufinancovanie: 5 % 

INFO: O nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy sa môžu uchádzať len oprávnení žiadatelia, ktorí v čase predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok nie sú úspešnými žiadateľmi v rámci výzvy Wifi pre Teba s kódom OPII-2018/7/1-DOP

Typ aktivít OPII: B. Budovanie širokopásmových sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s a následne 100 Mbit/s s možnosťou aktualizácie siete na rýchlosť minimálne 1Gbit/s. 

Oprávnenou hlavnou aktivitou pre túto výzvu je: Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

Predmetom Wifi pokrytia môžu byť len verejné priestranstvá, tzn. priestor, ktorý je fyzicky prístupný každému bez obmedzení, ktorý slúži na všeobecné užívanie.

Žiadateľ je oprávnený umiestňovať Wifi zariadenia (prístupové body) na nehnuteľnostiach, ku ktorým má vlastnícky vzťah. Výnimka z povinnosti mať vlastnícky vzťah k nehnuteľnostiam, na ktorých bude umiestnené Wifi zariadenie financované z projektu sa vzťahuje:

  • na stožiare verejného osvetlenia, stožiare elektrického vedenia a stožiare telekomunikačných sietí (ďalej ako "stožiar"), ktoré sú umiestnené na pozemku vo vlastníctve žiadateľa,
  • na zastávky mestskej hromadnej dopravy, za predpokladu zabezpečenia súhlasného stanoviska vlastníka predmetného objektu s umiestnením Wifi zariadenia,
  • na majetok štátu v správe Železníc Slovenskej republiky, za predpokladu zabezpečenia súhlasného stanoviska s umiestnením Wifi zariadenia.

Finančné limity:

Vzhľadom na charakter aktivity špecifického cieľa 7.1, ktorá bude podporená prostredníctvom tejto výzvy sa na žiadateľov vzťahujú nasledujúce finančné limity pre prístupové body:

1. Externý prístupový bod: 1 500 EUR (s DPH)

2. Interný prístupový bod: 1 000 EUR (s DPH).

Faktúra od dodávateľa musí byť vystavená v súlade s rozpočtom NFP a musí obsahovať informáciu o skutočnej jednotkovej cene externého a interného prístupového bodu. Nie je možné fakturovať dodané dielo ako jeden celok. Zároveň platí, že všetky náklady, ktoré sú nevyhnutné k obstaraniu, sa uvádzajú priamo v cene prístupového bodu a nefakturujú sa ako samostatná položka.

Skupina oprávnených výdavkov pre výzvu je: 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.

Máte záujem zapojiť sa do tejto výzvy? Kontaktujte nás a radi budeme s vami spolupracovať