Dotácia na individuálne potreby obcí z Ministerstva Financií SR

09.05.2024

Vážená obec,

vedeli ste, že Ministerstvo Financií SR vyhlásilo dňa 06.05.2024 výzvu, ktorá je určená pre všetky mestá a obce na Slovensku a je zameraná na individuálne potreby obcí s cieľom zlepšenia stavu objektov v majetku obce.

Základné informácie:

Vyhlásenie výzvy 06. 05. 2024
Lehota na predkladanie žiadostí 31. 05. 2024
Disponibilný objem zdrojov - alokácia 3 500 000 eur
Minimálna výška dotácie 3 000 eur
Maximálna výška dotácie 15 000 eur

Spolufinancovanie 5 %

Oprávnené aktivity sú najmä:

a) Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia budov a iných stavieb vrátane zabezpečenia ich materiálno-technického zabezpečenia

b) Výstavba, revitalizácia a modernizácia areálov a komplexov občianskej vybavenosti (ihriská a športové areály, námestia, trhoviská, plochy parkovej zelene, amfiteátre, polyfunkčné areály)

c) Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií (cesty, chodníky, cyklocesty) d) Obstaranie majetku (multifunkčné stroje, zariadenia, technika a náradie na údržbu verejných komunikácií a priestranstiev, verejné osvetlenie, verejný rozhlas).

Oprávnenými výdavkami sú kapitálové výdavky v súlade s ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie. Minimálna udržateľnosť projektu je 3 roky od vyúčtovania dotácie.

Na zapojenie sa do tejto výzvy je naozaj krátky čas. Termín uzavretia hodnotiaceho kola výzvy je 31.05.2024. Potenciál pre získanie dotácie je naozaj vysoký nakoľko keby každý žiadateľ (obec) využil plnú sumu, dotáciu získa až 233 obcí.

V prípade záujmu o spracovanie žiadosti o dotáciu a externý manažment nás neváhajte kontaktovať.