Zlepšite kvalitu zariadení sociálnych služieb

21.10.2021

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 13.10.2021

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 13.12.2021

Oprávnení žiadatelia:

A. v sociálnych službách :

 1. obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy mestská časť mesta Košice),
 2. právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/ mestom / mestskou časťou,
 3. samosprávny kraj,
 4. právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
 5. iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností , občianske združenie, nezisková organizácia.

B. v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:

Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

 1. Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava mestská časť mesta Košice, mesto Košice),
 2. Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou,
 3. Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - samosprávny kraj,
 4. Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
 5. Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 6. Zariadenie SPODaSK - štátna rozpočtová organizácia,
 7. Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK / zariadenie SPODaSK - akreditované neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby : nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK) .

Oprávnené aktivity:

V rámci špecifického cieľa 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:

b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;

c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;

d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;

e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení, vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;

f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Poznámka: Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

Oprávnené územie:

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území, ktorým je celé územie SR.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Maximálna a minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená.