Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka bude realizovaná v rámci projektu OPATRIO: Web-based application for home care service management (BIN SGS01_2020_005) podporeného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Cenovú ponuku so všetkými prílohami prosím zašlite najneskôr do 31.05.2022 do 18:00 hod.