71 Výzva: Monitorovanie a hodnotenie vôd.

21.09.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 71. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Monitorovanie a hodnotenie vôd. 

Miera spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 0 % 

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 30.11.2021

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2:  31.01.2022