Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

18.07.2021

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 13.07.20 21 výzvu OPKZP-PO4-SC431-2021-68 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 44 000 000 EUR, pričom 30 000 000 EUR je vyčlenených pre subjekty územnej samosprávy a 14 000 000 EUR je vyčlenených pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy.

Spolufinancovanie: 5 % žiadateľ

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 29. 10. 2021

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:  30. 11. 2021

V rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity:

  • Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

  1. zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
  2. modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
  3. inštalácia systémov merania a riadenia;
  4. zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len "CZT"); e) inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove

Realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na národnej, resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy.

Oprávneným miestom realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.  

Žiadateľ je zároveň povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. právoplatné stavebné povolenie), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie. 

Minimálna výška NFP na projekt žiadateľa je 100 000 EUR

Maximálna výška NFP na projekt , ktorým je subjekt územnej samosprávy je 1 000 000 EUR