Výzva IROP: Zeleň v mestách a mestských oblastiach

26.03.2021

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

Hodnotiaceho kola 1: 28.05.2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 28.07.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie


♻️ Podporu budú môcť získať napríklad takéto aktivity:
🟢 opatrenia na zníženie hluku
🟢 budovanie prirodzených krajinných prvkov (malé vodné toky, živé ploty)
🟢 budovanie mestských prvkov (zelené parky, vegetačné steny a strechy)
🟢 podpora biodiverzity (zelené koridory pozdĺž cyklotrás, aleje a pod.)
🟢 výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb
🟢 komunitné záhrady
🟢 zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu
🟢 regenerácia vnútroblokov sídlisk

📑 Projekty môžu predkladať:

 • obce a mestá, (Žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy, má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6, § 8 ods. 6 a§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja)
 • kraje
 • organizácie štátnej správy
 • verejná vysoká škola,
 • štátna vysoká škola,
 • súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods.2 Obchodného zákonníka),
 • mimovládne organizácie,
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest.


Podmienka oprávnenosti aktivít projektu:

V rámci špecifického cieľa 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku sú oprávnené nasledovné typy aktivít: 

 1. opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;
 2. prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;
 3. mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;
 4. aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy; 
 5. zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);
 6. v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu - zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;
 7. multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;
 8. budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;
 9. regenerácia28 vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Odkaz na výzvu: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach-kod-vyzvy-irop-po4-sc431-2021-65/1124-67-1124-16507/?fbclid=IwAR1wI097UuyWRn3Zv2HAatYMZNwCFjPCog6k42sEe7mVhpEbMU4k0kcSObI