Pomoc pri ŽoNFP pre cestovný ruch v súvislosti s COVID-19

15.12.2020

Ak sa aj vy strácate vo vodách pojmov z dotačného prostredia a chceli by ste získať dotáciu na pomoc pre cestovný ruch na kompenzáciu tržieb v súvislosti s COVID-19, obráťte sa na odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a bohatými referenciami.

Od 16.12.2020 je možné žiadať dotáciu na kompenzáciu tržieb pre cestovný ruch v súvislosti s poklesom tržieb kvôli COVID-19. Všetci podnikatelia v cestovnom ruchu tak majú nárok na dotáciu, ktorá im pomôže prečkať tieto neľahké časy a zmierniť utrpené straty.

Cieľom výzvy je poskytnúť finančný príspevok pre pokrytie časti fixných nákladov, ktoré oprávnení žiadatelia museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie zariadení cestovného ruchu.

Odhadovaný rozpočet tejto schémy na rok 2020 je 10 000 000 EUR. Odhadovaný rozpočet tejto schémy na rok 2021 je 70 000 000 EUR. Odhadovaný rozpočet tejto schémy na rok 2022 je 20 000 000 EUR.

Kto môže čerpať dotáciu?

Príjemcami pomoci môžu byť podniky, ktoré:

 • začali vykonávať svoju hospodársku činnosť najneskôr 31.3.2020 vrátane,
 • boli priamo dotknuté opatreniami3), ktoré prijali príslušné orgány v súvislosti s pandémiou COVID-19 a prostredníctvom ktorých bola uložená povinnosť prerušiť alebo zatvoriť svoje prevádzkarne, alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti vo svojich prevádzkach,
 • vykázali pokles čistého obratu v dôsledku vládnych opatrení v porovnaní obdobím v predmetných mesiacoch roku 2019 o 40 % a viac.

Je potrebné splnenie nasledovných podmienok:

 1. podnik nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký cieľ, ako je cieľ tejto dotácie.
 2. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 3. nie je v likvidácii,
 4. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
 5. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 6. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 7. nemal k 31.12.2019 evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,
 8. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Oprávnenosť čerpania dotácie

Zariadenia cestovného ruchu, ktorým v danom období (1. 4. 2020 - 31. 10. 2020) poklesli tržby o 40% vrátane v konkrétnych mesiacoch. Je možné podať žiadosť aj za jednotlivé konkrétne mesiace.

Oprávnené ekonomické činnosti žiadateľov o dotáciu:

Ekonomické činnosti v odvetví cestovného ruchu 

49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n. 

 • Prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov 
 • Preprava osôb dopravnými prostriedkami ťahanými človekom alebo zvieraťom 

50.30 Vnútrozemská osobná vodná doprava 

 • Preprava osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc 
 • Prenájom zábavných plavidiel s posádkou pre vnútrozemskú vodnú dopravu 

55 Ubytovanie 

 • Poskytovanie ubytovania v hoteloch 
 • Poskytovanie ubytovania v rekreačných zariadeniach 
 • Poskytovanie ubytovania v hotelových apartmánoch 
 • Poskytovanie ubytovania v moteloch 
 • Poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre mládež, v horských chatách 
 • Poskytovanie ubytovania v prázdninových chatách, chatkách, domoch pre deti a iných domoch 
 • Poskytovanie ubytovania v bytoch pre hostí a bungalovoch 
 • Poskytovanie ubytovania v penziónoch, chatách a chatkách bez upratovacích služieb 
 • Poskytovanie miesta na ubytovanie v kempoch, parkovanie obytných prívesov, rekreačné kempovanie, rybárske a poľovnícke táborenie pre krátkodobé pobyty návštevníkov 
 • Poskytovanie miesta a zariadenie pre rekreačné vozidlá Ubytovanie poskytované v ochranných prístreškoch, na miestach pre bivakovanie alebo na miestach pre umiestnenie stanov a/alebo spacích vakov 

56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 

 • Reštaurácie 
 • Samoobslužné reštaurácie, bufety, jedálne 
 • Zariadenia rýchleho občerstvenia 
 • Zariadenia predávajúce jedlo, ktoré si zákazník zoberie so sebou 
 • Vozíky s predajom zmrzliny 
 • Pojazdné vozíky s predajom jedál a nápojov 
 • Prípravu jedál a nápojov v stánkoch na trhu 
 • Činnosti reštaurácií a barov spojené s dopravou, ak sú vykonávané inou jednotkou 
 • Činnosti cukrární 
 • Poskytovanie stravovacích služieb na základe dohody so zákazníkom, v mieste určenom zákazníkom a na určitú príležitosť. 
 • Prevádzka stánkov s jedlami a nápojmi pri športových a podobných zariadeniach 
 • Poskytovanie jedál a nápojov na základe zmluvy (napr. pre prepravné spoločnosti) 
 • Predaj jedál a nápojov pri športových a podobných zariadeniach 
 • Služby barov 
 • Služby hostincov, krčiem 
 • Služby koktailových barov 
 • Služby diskoték (predovšetkým s podávaním nápojov) 
 • Služby pivární 
 • Služby kaviarní 
 • Služby barov s ovocnými džúsmi 
 • Služby mobilných stánkov s predajom nápojov 

77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb 

 • Prenájom rekreačných lodiek, kanoe a plavidiel 
 • Prenájom bicyklov 
 • Prenájom plážových ležadiel a slnečníkov 
 • Prenájom ostatných športových potrieb 
 • Prenájom lyží 

79.11 Činnosti cestovných agentúr 

 • Činnosti agentúr, ktoré sa predovšetkým zaoberajú veľkoobchodným alebo maloobchodným predajom ciest, zájazdov, dopravných a ubytovacích služieb širokej verejnosti a komerčným klientom 

79.12 Činnosti cestovných kancelárií 

 • Usporadúvanie a organizovanie zájazdov, ktoré sa predávajú prostredníctvom cestovných agentúr, alebo priamo cez cestovné kancelárie. Tieto zájazdy môžu zahŕňať niektoré alebo všetky z nasledovných služieb: doprav; ubytovanie; stravovanie; návštevy múzeí, historických a kultúrnych pamiatok, divadelných, hudobných alebo športových podujatí 

79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti 

 • Ostatné rezervačné služby súvisiace s cestovaním: rezervácie týkajúce sa dopravy, hotelov, reštaurácií, prenajatia motorového vozidla, zábavných a športových podujatí atď. 
 • Služby týkajúce sa pobytov časovo vymedzeným vlastníckym podielom ("time-sharing") 
 • Poskytovanie turistických informácií návštevníkom 
 • Služby turistických sprievodcov 
 • Propagácia turistiky 

82.30 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav 

 • Organizovanie, propagácia a/alebo riadenie podujatí akými sú podnikateľské výstavy a veľtrhy, kongresy, konferencie a stretnutia, bez ohľadu na to, či zariadenia, v ktorých sa uskutočňujú podujatia, sú alebo nie sú v ich prevádzke 

85.51 Športová a rekreačná výchova 

 • Prevádzkovanie táborov 

91.02 Činnosti múzeí 

 • Prevádzka múzeí všetkých typov: umelecké múzeá, múzeá šperkov, nábytku, kostýmov, keramiky a strieborných predmetov; prírodopisné, vedecké a technické múzeá, historické múzeá, vrátane vojenských; ostatné špecializované múzeá; skanzeny 

91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí 

 • Prevádzku a ochrana historických pamiatok a budov 

91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií 

 • Prevádzka botanických a zoologických záhrad, vrátane detských ZOO 
 • Správa prírodných rezervácií, vrátane ochrany divej zveri atď. 

93.11 Prevádzka športových zariadení 

 • Prevádzka športových zariadení - bazény a plavárne Prevádzka športových zariadení - golfové ihriská 
 • Prevádzka športových zariadení - bowlingové dráhy 

93.19 Ostatné športové činnosti 

 • Prevádzka oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný rybolov a lov 
 • Podporné činnosti pre športový alebo rekreačný lov a rybolov Činnosti horských vodcov 

93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov 

 • Činnosti lunaparkov a zábavných parkov. 
 • Prevádzkovanie rôznych zariadení v lunaparkoch a vodných toboganov, zabezpečenie rôznych hier, predstavení, tematických výstav a prevádzkovanie piknikových plôch. 

93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity 

 • Činnosti rekreačných parkov (bez ubytovania) 
 • Prevádzkovanie zariadení súvisiacich s dopravou počas rekreácií, napr. prístavov súkromných lodí 
 • Prevádzka lyžiarskych dráh 
 • Prenájom potrieb slúžiacich na rekreáciu a oddych, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rekreačných zariadení 
 • Trhy a prehliadky rekreačného charakteru 
 • Služby poskytované na plážach, vrátane prenájmu zariadení ako kabín, skriniek alebo lehátok atď. 

96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody 

 • Činnosti tureckých kúpeľov, sáun a parných kúpeľov, solárií, liečivých kúpeľov, redukčných a zoštíhľovaniach salónov, masážnych salónov atď.

Máte záujem o spracovanie žiadosti o dotáciu z tejto výzvy? Vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.