69. výzva na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

31.07.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 30.07.2021 dlho očakávanú výzvu s kódovým označením OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 zameranú na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa %: OBEC - 5 %  

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.9.2021

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.10.2021

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s nasledovnými typmi oprávnených aktivít OP KŽP: 

V rámci špecifického cieľa 1.2.1: Aktivita A Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2000 EO22 (ekvivalentný obyvateľ) v zmysle záväzkov SR voči EÚ V rámci uvedeného typu aktivity OP KŽP bude podporovaná:

  • A.1 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO alebo
  • A.2 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách 2 000 - 10 000 EO alebo
  • A.3 v aglomeráciách do 2 000 EO výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie. 

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré: 

a) svojimi hlavnými aktivitami spadajú pod jednu z vyššie definovaných oblastí oprávnenej aktivity OP KŽP a zároveň 

b) riešia odvádzanie (aglomerácie nad 2000 EO) a čistenie komunálnych odpadových vôd (všetky oprávnené aglomerácie) v aglomeráciách, v ktorých nie je dosiahnutý súlad s požiadavkami smernice 91/271/EHS a zároveň 

c) riešia odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd z celej aglomerácie v súlade s požiadavkami smernice 91/271/EHS a realizáciou projektu musí dôjsť k zlepšeniu čistenia komunálnych odpadových vôd a/alebo zvýšeniu napojenia nových producentov, čo znamená, že po zrealizovaní projektu bude v aglomerácii zabezpečené pripojenie na verejnú kanalizáciu 85% a viac existujúcich producentov odpadových vôd24 alebo minimálne 80% existujúcich producentov v prípadoch, keď napojenosť nad 85% je vzhľadom na zložitosť technického riešenia a jeho finančnú náročnosť, pri zohľadnení miestnych podmienok ekonomicky neefektívna a zároveň čistiareň odpadových vôd, do ktorej budú odpadové vody zo stokovej siete zaústené, bude po realizácii projektu v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

V rámci špecifického cieľa 1.2.2. Aktivita A Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov. 

V rámci uvedenej aktivity bude výstavba a rozšírenie verejných vodovodov podporovaná iba v prípadoch súbežnej25 výstavby verejnej kanalizácie podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice 91/271/EHS.