Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP PO2-SC221-2021-67

30.06.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj "IROP")

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 12 750 000 EUR

Dátum vyhlásenia: 28.06.2021

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 30.08.2021

Oprávnení žiadatelia:

 • organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová a príspevková organizácia
 • obec, mesto ako zriaďovateľ materskej školy (Pojem "materská škola" sa vzťahuje aj na prípady kedy je Materská škola súčasťou Základnej školy (Základná škola s materskou školou). (spolufinancovanie predstavuje 5 % zo zdrojov prijímateľa)
 • mimovládne/neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy
 • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)

Oprávnené aktivity:

 1. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
 2. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
 3. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ)
 4. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
 5. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl
 6. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl

Aktivitu č. 6 nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu. Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu MŠ minimálne o 10 miest a reálne tieto miesta obsadiť. Žiadateľ za predchádzajúcich 12 mesiacov od vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP a počas jej platnosti neznížil kapacity (miesta), resp. nedošlo k zrušeniu kapacít/MŠ (s výnimkou zrušenia kapacít z dôvodu havarijného stavu zariadenia alebo nevyhovujúcich hygienických podmienok).

Podporné aktivity:

 • mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s prípravou a riadením projektu
 • výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Minimálna a maximálna výška príspevku: nie je stanovená.

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:

 • max. vo výške 8 950 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
 • max. vo výške 2 900 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.

Smerný ukazovateľ zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy je možné využiť iba v prípade, ak súčasťou vytvárania nových kapacít MŠ sú aj intervencie stavebného charakteru v rámci existujúcich priestorov MŠ, ktoré vyplývajú z potreby rozširovania kapacít MŠ alebo je súčasťou projektu adaptácia existujúcich priestorov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania.

Podstatné podmienky:

Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia v súlade s článkom 71 všeobecného nariadenia.
Žiadateľ nesmie byť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 2018/1046).
Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP nemôžu byť právoplatne odsúdení za niektorý z trestných činov:
a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§261-§263 Trestného zákona),
b) niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného zákona),
c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona),
d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného zákona),
e) machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona).
Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, nemôže byť právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.
Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii (Podmienka sa nevzťahuje na subjekty podľa § 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii).
Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia.
Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach.
Voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.
Žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6/§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Žiadateľ nie je resp. nesmie byť dlžníkom na daniach, sociálnom poistení, na zdravotnom poistení v sume vyššej ako 100 EUR.

Máte záujem o spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z tejto výzvy? Môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára nižšie