Podpora opatrovateľskej služby II

07.07.2021

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 07.07.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevokOP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby II. Cieľom výzvy je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. 

Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb:

  • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom
  • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
  • občianske združenia
  • združenia miest a obcí
Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie SR. 

Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%): 100 %

Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

Termín uzavretia 1. kola - 09.08.2021 

Termín uzavretia 2. kola - 31.08.2021 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 500 000 EUR 

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku: 10 000 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 55 000 000 EUR


Oprávnené územie: územie, pre ktoré je žiadateľ registrovaný ako poskytovateľ opatrovateľskej služby.

Oprávnenými výdavkami je príspevok na pracovné miesto, ktorého predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách kvalifikovanou opatrovateľkou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo pracovnom pomere na kratší pracovný čas (v alikvotnej výške) v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Zákonník práce").

(Maximálny počet podporených pracovných miest v rámci jedného projektu z tejto výzvy je 50 na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas v prepočte na ustanovený týždenný pracovný čas (t. j. celkový počet podporených pracovných miest na ustanovený týždenný pracovný čas alebo pri kratšom pracovnom čase v prepočte na ustanovený týždenný pracovný čas v 1 mesiaci realizácie projektu nemôže presiahnuť 50).

Maximálny počet podporených pracovných miest z tejto výzvy v rámci všetkých projektov žiadateľa je 100 na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas v prepočte na ustanovený týždenný pracovný čas (t. j. celkový počet podporených pracovných miest na ustanovený týždenný pracovný čas alebo pri kratšom pracovnom čase v prepočte na ustanovený týždenný pracovný čas v 1 mesiaci realizácie projektu nemôže presiahnuť 100). (spôsob financovania, % spolufinancovania a maximálna a minimálna výška NFP)

Minimálna indikatívna dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov

Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, ktorý je uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP a trvá max. 24 mesiacov a zároveň max do 30.11.2023 

Oprávnené skupiny výdavkov sú: 521 - Mzdové výdavky

Oprávnenými mzdovými výdavkami zamestnancov žiadateľa poskytujúcich opatrovateľskú službu fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej osoby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sú skutočne vynaložené mzdové výdavky - hrubá mzda a povinné odvody žiadateľa/prijímateľa hradené do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Príspevok na skutočne vynaložené mzdové výdavky bude uhradený v maximálnej výške 680 eur na 1 zamestnanca na 1 mesiac v prípade pracovného pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas (výška príspevku neprevýši skutočne vynaložené mzdové výdavky). V prípade pracovného pomeru na kratší pracovný čas sa výška príspevku pomerne kráti a zaokrúhli sa na celé eurá nadol.


V rámci výzvy Podpora opatrovateľskej služby I sme našim klientom získali cez 3 000 000 EUR. 


Máte záujem o spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z tejto výzvy? Kontaktujte nás