Program odpadového hospodárstva

Sem vložte podnadpis

Povinnosť spracovať Program odpadového hospodárstva na úrovni obce má každá obec ktorá:

  • má ročnú produkciu komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov viac ako 350 ton
  • má počet obyvateľov vyšší ako 1000
Program odpadového hospodárstva obce obsahuje:
  1. Analytická časť obsahuje charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, predpokladané množstvo vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov.
  2. Na základe výstupu analytickej časti a cieľov stanovených v POH kraja sú v záväznej časti navrhnuté ciele odpadového hospodárstva obce a opatrenia k ich dosiahnutiu.
  3. Smerná časť následne obsahuje návrhy na zlepšenie obecného systému nakladania s komunálnymi odpadmi (rozpracovanie opatrení zo záväznej časti do konkrétnych návrhov).