Podpora Pro Rozvoj

komplexná služba pre obce

"Podpora Pro Rozvoj" je komplexná služba, ktorá v sebe zahŕňa sledovanie všetkých legislatívnych a metodických povinností vyplývajúcich zo zákonov a dokumentov, ktoré usmerňujú povinnosti obcí v rámci strategických dokumentov. Konkrétne Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý usmerňuje povinnosti obce v sociálnej oblasti. 

Služba má za cieľ odbremeniť obce od sledovania zmien a udalostí, ktoré majú vplyv na plnenie zákonných povinností. V rámci tejto služby monitorujeme zmeny legislatívy, požadované termíny a ďalšie udalosti potrebné pre zabezpečenie plnenia legislatívnych povinností. 

Pre príklad funguje to podobne ako pri spracovaní účtovníctva. Firmy ale aj samosprávy uhrádzajú každý mesiac za opakujúce sa úkony v rámci účtovníctva. Strategické dokumenty a všetky súčasti s nimi spojené taktiež v sebe zahŕňajú pravidelné, opakujúce sa úkony na ktoré musí obec myslieť. Pri využití tejto služby už nebudete musieť. 

Popis a cena

Cena služby "Podpora Pro Rozvoj"

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:

 • Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len "PHRSR" alebo "PRO") na predloženie zastupiteľstvu územne príslušnej samosprávy pre splnenie podmienky v rámci poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2 Zákona o regionálnom rozvoji.
 • Aktualizácia PHRSR v zmysle bodu a); b), v rámci prípravy na predloženie PHRSR ako povinnej prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
 • Udržiavanie PHRSR v zmysle bodu v stave aktuálnej platnosti.
 • Spracovanie a predloženie monitorovacích a hodnotiacich správ.
 • Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pri procese v rámci strategického plánovania a riadenia.
 • spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente PHRSR v zmysle zákona ust. § 4 ods. 2 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 • Komunikácia s príslušným okresným úradom odboru starostlivosti o životné prostredie v rámci oznámenia o strategickom dokumente.
 • Sledovanie legislatívnych a metodických zmien a informovanie Objednávateľa o povinnostiach z nich vyplývajúcich hlavne v rámci Zákon č. 539/2008 Z. z., Zákon o podpore regionálneho rozvoja (v znení č. 309/2014 Z. z., 378/2016 Z. z., 58/2018 Z. z., 313/2018 Z. z., 221/2019 Z. z., 134/2020 Z. z., 258/2021 Z. z., 113/2022 Z. z., 311/2023 Z. z.).
 • Spracovanie projektového zámeru pre zaradenie do integrovanej územnej investície, ktorý spravuje príslušný samosprávny kraj a jeho predloženie na Technický sekretariát Rady partnerstva.
 • Spracovanie a predloženie správy o plnení PHRSR príslušnému vyššiemu územnému celku v ročných intervaloch vždy k 31.05. príslušného kalendárneho roka v zmysle požiadaviek vyššieho územného celku.

Komunitný plán sociálnych služieb:

 • Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce, (ďalej len "KPSS")
 • Aktualizácia KPSS v zmysle bodu a); b), v rámci prípravy na predloženie KPSS ako povinnej prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
 • Udržiavanie KPSS v zmysle bodu v stave aktuálnej platnosti.
 • Spracovanie a predloženie monitorovacích a hodnotiacich správ.
 • Komunikácia s príslušným samosprávnym krajom v rámci koordinácie ohľadom legislatívnych povinností vyplývajúcich zo zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a sledovanie legislatívnych a metodických zmien a informovanie Objednávateľa o povinnostiach z nich vyplývajúcich z uvedeného zákona.

990 EUR / rok

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Otázky a odpovede

1. Dokumenty máme aktuálne, načo nám je táto služba?

Aj napriek aktuálnosti dokumentov netreba zabúdať na ďalšie povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy a ďalších usmernení. Všetky tieto aktivity zastrešujeme v rámci poskytovanej služby a vy tak nemusíte myslieť na všetky povinnosti okolo povinných dokumentov pre obec.

2. Služba je pre našu obec pridrahá

Služba stojí 990 EUR na rok. V prípade, že úkony, ktoré sú predmetom služby by ste realizovali samostatne, vyšlo by vás to minimálne 3x viac.

3. Sme malá obec, ktorá neposkytuje sociálne služby. Potrebujeme komunitný plán?

Zákon č. 448/2008 Z. z., Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov nerozlišuje, či obec poskytuje alebo neposkytuje sociálne služby. Povinnosť spracovania komunitného plánu sociálnych služieb sa týka každej obce bez výnimky. (§ 80 písmeno a); § 83)