Obce & mestá

Regionálny rozvoj obcí a miest na základe spracovania strategických programových dokumentov na lokálnej úrovni poskytuje samosprávam podklad na ďalší rozvoj. 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE / MESTA


Základným rozvojovým dokumentom pre obce, mestá a regióny sa venujeme od nášho vzniku. Našou úlohou je kompletne zmapovať a zanalyzovať riešené územie a v spolupráci s obcou navrhnúť stratégiu jej ďalšieho rozvoja. Tento dokument sa vypracováva na 4 -7 rokov, s výhľadom na 15 rokov, čo už samo o sebe napovedá o jeho dôležitosti

Náš prístup je charakteristický úzkou spoluprácou so zadávateľom (samosprávou), vďaka čomu môžeme čo najpresnejšie určiť rozvojový potenciál územia. Základným kameňom úspechu je obojsmerná komunikácia. Zároveň sme si vedomí, že kvalitne spracovaný dokument musí reflektovať názory obyvateľov, podnikateľov, záujmových združení a ďalších zainteresovaných subjektov v území. Preto je pre nás participácia alfou a omegou.

V súčasnosti prevláda vzostupný trend poznania obyvateľov miest a obcí, o existencií plánovacieho dokumentu - programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Mnohokrát sa dokument stáva "poradcom" pri výbere nového sídla firmy, nehnuteľnosti na trvalé alebo prechodné bývanie či investíciu. Samosprávy by tvorbu PHRSR nemali ignorovať (aj keď nie je ukotvená povinnosť v zákone), nakoľko sa tak sami oberajú o nových potenciálnych podnikateľov pôsobiacich v obci a budúcich obyvateľov."

Pri vypracovávaní dokumentov kladieme dôraz aj na ich vizuálnu kvalitu. Dokumenty dopĺňame rôznymi mapovými a grafickými výstupmi, ktoré oživia a spestria "suchý" text a zároveň poskytujú lepšiu predstavu o samotných faktoch a údajoch. Je dôležité, aby rozvojové dokumenty neboli koncipované len odborníkom a profesionálom, ale zaujali aj obyvateľov, návštevníkov, podnikateľov a celú širokú verejnosť.

Po ukončení spracovania Vám dodáme dokument na CD s originálnou potlačou Vášho riešeného územia vo formáte .pdf. Vzhľadom na to, že tento rozvojový dokument je "živý", dokladáme aj verziu v editovateľnej podobe .doc alebo .docx.

V neposlednom rade dokument dopĺňame vlastnou fotodokumentáciou riešeného územia, príp. fotografiami, ktoré nám dodáte a ktoré si prajete do dokumentu umiestniť. Kvalitné fotografie tvoria základ pre atraktívny a prehľadný dokument s vysokou výpovednou hodnotou.

Bežne používané grafické a mapové podklady v dokumetoch, vďaka ktorým je PHRSR nielen podkladom riadenia obce, ale aj marketingovým nástrojom zvyšovania atraktivity a konkurencieschopnosti územia. 

PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA

Spracováva sa na základe § 4, ods.3, písm.j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tento dokument je užitočný napr. v prípade, ak ako obec plánujete podanie žiadosti na výstavbu nájomných bytov, v rámci ktorej je jednou z povinných príloh. Zároveň vytvára podrobný podklad o situácií v domovom a bytovom fonde, ktorý je možné využiť aj pri plánovaní cieľov programu rozvoja obce (bývalé PHSR). 

Koncepcie, komunitné plány a ďalšie rozvojové dokumenty na lokálnej úrovni

KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE

V novom zákone o sociálnych službách sa komunitné plánovanie sociálnych služieb stáva pre obce povinnosťou. Samosprávne kraje majú povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja sociálnych služieb v kraji. Je dôležité, aby boli tieto dokumenty spracované v súlade s § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Tento dokument sa vypracováva na niekoľko rokov dopredu, preto nenechajte nič na náhodu a zverte ho do rúk odborníkom.

Komunitné plánovanie je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy verejného života a výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie. Jeho výstupom je strategický dokument (komunitný plán rozvoja sociálnych služieb), ktorý analyzuje stav sociálnych služieb v riešenom území, hodnotí potreby obyvateľov v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére na nasledujúcich niekoľko rokov.

Na čo je potrebné myslieť pri jeho tvorbe?

 • Zistiť, aké sú plány a predstavy samotných poskytovateľov sociálnych služieb,
 • Zistiť, aké sú požiadavky a potreby príjemcov - klientov, obyvateľov obce/mesta/kraja,
 • Zapojiť verejnosť do celého procestu tvorby tohto dokumentu (participácia).

Čo všetko by mal komunitný plán obsahovať?

 • Analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v riešenom území vrátane vyhodnotenia materiálovo-technického vybavenia sociálnych služieb a vzdeľanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb,
 • Analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v riešenom území na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín,
 • Analýzu sociologických údajov a demografických údajov riešeného územia,
 • Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb,
 • Časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu,
 • Spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb.

Čo je jeho cieľom?

 • Rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb,
 • Snaha pomôcť všetkým cieľovým skupinám,
 • Koordinácia ponuky a potreby v sociálnych službách,
 • Zvýšiť dostupnosť sociálnych služieb v riešenom území.

KONCEPCIE ROZVOJA . . .

Koncepcia rozvoja športu

Súčasný šport predstavuje prostriedok rozvoja spoločnosti, upevňuje zdravie človeka, je prostriedkom boja proti rasizmu, drogám a intolerancii, zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, propaguje riešené územie, je prostriedkom trávenia voľného času a tiež dynamicky sa rozvíjajúcim ekonomickým odvetvím. Cieľom koncepcie je podpora športových aktivít prospešných pre zdravie občanov mesta, a to najmä:

 • Určenie priorít na vytváranie čo najvhodnejších podmienok pre rozličné športy,
 • Vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj a podporu telesnej kultúry,
 • Zabezpečovanie účelnej koordinácie a propagácie športových aktivít v riešenom území,
 • Určovanie podmienok a kritérií financovania športu,
 • Podporovanie mládežníckeho športu a športových talentov,
 • Zamedzovanie nehospodárnemu a neefektívnemu vynakladaniu verejných financií v oblasti športu.

Koncepcia rozvoja školstva

Školy sú priestorom, kde získavame to najcennejšie - naše vedomosti. Avšak vzdelavací systém je komplexná záležitosť, ktorá musí reflektovať súčasné požiadavky a potreby najmä trhu práce. Je potrebné zamieravať sa na vzdelávanie žiakov v oblastiach, ktorých význam neustále narastá (počítačové zručnosti, jazykové znalosti a pod.). Práve koncepcia rozvoja Vašej školy Vám pomôže stanoviť si ciele a prioritné oblasti, na ktoré sa chcete orientovať. Obráťte sa na nás, povedzte nám Vaše predstavy a my Vám vypracujeme podrobnú koncepciu rozvoja Vašej školy, o ktorú sa budete môcť "oprieť" počas nasledujúcich rokov.

Koncepcia rozvoja kultúry

Kultúra je zdrojom rozvoja a kvality života i životného prostredia obyvateľov miest a obcí, ich návštevníkov i potenciálnych investorov. Hodnoty kultúrneho dedičstva sú trvalo ohrozované nielen prirodzenými príčinami chátrania a rozkladu, ale aj zmenami životného štýlu, transformáciou spoločenských a ekonomických podmienok, úpadkom a zánikom tradičných zvykov, remesiel a techník a uplatňovaním technológií často nezlučiteľných s podstatou a charakterom týchto hodnôt. Kultúra je verejná otázka, ktorá ak sa zanedbá, dochádza k závažným škodám vo fungovaní sociálneho aj ekonomického systému. Vďaka koncepcii však budete mať celé svoje kultúrne bohatstvo podrobne zanalyzované, budete mať rozvoj tejto oblasti presne naplánovaný a predídete tomu, že Vaše najcennejšie hodnoty kultúrneho dedičstva padnú za obeť neuváženým krokom.