VÝZVA: Zmierňovanie dopadov koronakrízy

19.05.2020

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu dňa 19.05.2020 vyhlásil výzvu s kódom 6407/2020/OSMRR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti zmierňovania negatívnych dopadov koronakrízy. Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú obce a vyššie územné celky (VÚC).

Oprávnené aktivity:

 • zmierňovanie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít;
 • budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva; zdravotnícke, hygienické, psychologické, poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít (MRK, seniorov a pod.);
 • rozvoj sociálnej mobilizácie a občianskej participácie súvisiacich s dopadmi krízy;
 • oživenie a rozvoj cestovného ruchu napr. formou zvyšovania hygienických a bezpečnostných štandardov, zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, modernizácie zariadení kempingového typu a premeny nevyužívaných objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia;
 • rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku; podpora lokálnej produkcie napr. formou podpory predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.;
 • rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podporu technického a technologického vybavenia sociálnych podnikov reagujúcich na dopady krízy;
 • podporu subjektov pre udržanie pracovných miest ohrozených krízou a aktivity súvisiace s vytvorením nových pracovných miest,
 • komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou (seniori, handicapovaní ľudia, osamelé matky s deťmi, a pod.)

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec

Voľné financie:

 • 1 110 178 EUR

Výška dotácie:

 • Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000,00 EUR
 • Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000,00 EUR
 • Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %.
Dôležité termíny:
 • Dátum vyhlásenia výzvy 19. 05. 2020 
 • Termín na podanie žiadostí 16. 06. 2020 
Výberové kritériá:
 • Územný alebo cezhraničný vplyv: vhodnosť a efektívnosť aktivít pre zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít; 
 • Uskutočniteľnosť: adekvátnosť zvolených postupov, metód a činností na uskutočnenie projektu; dostatočné kapacity žiadateľa na realizáciu projektu; primeranosť, oprávnenosť, reálnosť, hospodárnosť a nevyhnutnosť výdavkov na realizáciu projektu vrátane odôvodnenia jednotlivých položiek rozpočtu projektu; 
 • Udržateľnosť: využiteľnosť výsledkov po skončení projektu. 

Máte projekt, ktorý chcete financovať z tejto výzvy? Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme s prípravou a predložením žiadosti.