VÝZVA: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

27.04.2020

Dňa 27.04.2020 bola vyhlásená výzva z operačného programu kvalita životného prostredia s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62

 • Oprávnenými subjektami pre čerpanie výzvy sú práve obce a mestá s mierou spolufinancovania 5 % 
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.08.2020
 • V rámci špecifického cieľa 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
 • Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje vo výške 25 000 EUR.
 • Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená.
 • Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie nesmie prekročiť sumu 200 000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero vodozádržných opatrení.

Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
 • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 • realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
 • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami).
 • výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový, štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území,
 • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.

Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádržných prvkov, ktoré sú realizované na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja. 

Mestské funkčné oblasti sú vymedzené nasledovnými obcami okolo krajských miest:

Mestská oblasť mesta Trnava:

Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Trnava, Bučany, Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Ružindol, Suchá nad Parnou

Mestská oblasť mesta Trenčín:

Skalka nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Zamarovce, Kostolná - Záriečie, Soblahov, Veľké Bierovce, Trenčianska Turná

Mestská oblasť mesta Nitra:

Jelšovce, Zbehy, Čakajovce, Nitra, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Čechynce, Ivanka pri Nitre

Mestská oblasť mesta Žilina:

Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové

Mestská oblasť mesta Banská Bystrica:

Špania Dolina, Selce, Harmanec, Banská Bystrica, Kordíky, Nemce, Riečka, Tajov, Kynceľová, Králiky, Malachov, Badín, Horné Pršany, Vlkanová, Dolný Harmanec, Hronsek, Slovenská Ľupča

Mestská oblasť mesta Prešov:

Veľký Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Malý Šariš, Župčany, Vyšná Šebastová, Ľubotice, Kojatice, Teriakovce, Ruská Nová Ves, Rokycany, Bzenov, Dulova Ves, Haniska, Záborské, Kendice, Petrovany, Drienov, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Kokošovce, Zlatá Baňa, Podhradík, Svinia

Mestská oblasť mesta Košice:

Košice, Trebejov, Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, Beniakovce, Nižný Klátov, Hrašovík, Košické Oľšany, Bukovec, Baška, Sady nad Torysou, Malá Ida, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Veľká Ida, Kokšov - Bakša, Valaliky, Haniska, Geča, Čaňa, Sokoľany, Seňa, Bočiar, Belža, Kechnec, Milhosť, Kostoľany nad Hornádom


Máte záujem o spracovanie žiadosti pre danú výzvu? Kontaktujte nás prosím a my sa Vám ozveme.