E-PRO

Inovatívny prístup k tvorbe a správe základných strategických dokumentov regionálneho rozvoja.

Portál E-PRO je webový portál, ktorá slúži obciam a mestám ako podporný nástroj tvorby a správy strategických dokumentov regionálneho rozvoja. V súčasnosti poskytuje prístup do dvoch dokumentov:

  • program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR)
  • komunitný plán sociálnych služieb (KPSS)

Portál reflektuje postupný trend elektronizácie a potrebu zjednotenia, zefektívnenia a zlúčenia spôsobu tvorby strategických dokumentov regionálneho rozvoja. Aplikácia prináša spôsob, ako zachovať jednotnosť a porovnateľnosť všetkých dokumentov. Spravovanie strategických podkladov cez webový portál E-PRO prináša celkovú optimalizáciu plánovacích procesov na obecnej úrovni.

Samotná aplikácia je verejne dostupná na adrese www.obce-epro.sk.

Vytvorte si kvalitný rozvojový podklad pre Vašu obec

Nové súčasti aplikácie E-PRO

Hodnotenie plnenia PHSR a KPSS

Automatické vytváranie hodnotiacich správ, ktoré slúžia ako podklad pre obecné/mestské zastupiteľstvo a sledovanie plnenia rozvojových zámerov vo Vašich dokumentoch. 

Tieto hodnotiace správy môžete ďalej používať pre evidenciu Vášho pokroku napĺňania stanovených zámerov vo Vašich dokumentoch. 

Možnosť nahrať aktuálny dokument do systému

Pokiaľ máte aktuálne dokumenty náš tím, Vám ich prevedie do podoby E-PRO a vy tak preskočíte tvorbu dokumentu a môžete sa sústrediť na ich realizáciu.

Postup:

  1. Registrujte sa do aplikácie E-PRO, potvrďte licenčné podmienky a vyžiadajte zmluvu
  2. Po podpise zmluvy pošlite Váš aktuálny dokument na náš mail
  3. My Vám dokument nahráme do rozhrania E-PRO so všetkými jeho súčasťami
  4. Vy s ním môžete ďalej pracovať, aktualizovať a prispôsobovať podmienkam vo Vašej obci.

Správa o plnení pre spolupracujúce VÚC

Aktuálna legislatíva ukladá povinnosti všetkým obciam zasielať správu o plnení PHSR všetkým VÚC do 31.mája každoročne. S E-PRO vytvoríte správy o plnení automaticky na základe Vami zadaných údajov o plnení aktivít.

Naším zámerom je celkové zjednotenie zasielania správy o plnení pre všetkých 8 VÚC v Slovenskej republike. 
Toto zjednotenie uľahčí tento legislatívne povinný úkon Vám, predstaviteľom obcí ale aj samosprávnym krajom, ktoré tieto správy musia vyhodnocovať a zasielať na príslušné ministerstvo. Pomôžte Vášmu kraju a pridajte sa do E-PRO. Využívaním zjednotenej správy o plnení pomôžete nie len sebe, ale aj Vášmu VÚC. 

V súčasnosti sú zapojené tieto samosprávne kraje:

Najčastejšie kladené otázky a odpovede predstaviteľov obcí a miest

V rámci nášho obecného úradu nemáme personál, ktorý by sa tomu mohol venovať.

Používanie portálu vyžaduje nízke nároky na používateľské zručnosti a čas, potrebný pre kvalitné spravovanie dokumentov. Túto úlohu zvládne každý starosta obce osobne.

Licencia je pre našu obec príliš drahá.

Licencia predstavuje až 3-násobnú úsporu oproti bežnej cene. Zároveň eliminuje tzv. prevádzkové náklady v rámci aktualizácií dokumentov. Pokiaľ nie je licenciu možné zaplatiť jednorázovo, je možné platbu rozdeliť na štvrťročné splátky. Tým je docielené to, že každá obec si môže dovoliť používať portál E-PRO.

Idete neskoro. Práve v roku 2016 mala väčšina obcí vypracované aktuálne dokumenty.

Áno, to je veľká výhoda práve pre tie obce, ktoré by nemali záujem o vytváranie nového dokumentu svojpomocne. Nahratím do portálu E-PRO môžete s Vašimi dokumentmi ďalej efektívne pracovať a ak sa čokoľvek zmení vo Vašej obci, vy môžete dokumenty jednoducho a bezplatne prispôsobiť aktuálnym potrebám a požiadavkám.

Nebudeme predsa platiť dvakrát za ten istý dokument.

Ak ste portál E-PRO pochopili ako platenie dvakrát za to isté, nepochopili ste to správne. S využitím aplikácie Vaše dokumenty naberajú úplne nový význam, využiteľnosť a vysokú pridanú hodnotu, a tak nie je primerané porovnávať Váš aktuálne platný dokument s dokumentom, ktorý by ste využívali v rámci portálu E-PRO pri rozvoji Vašej obce.

PRE VSTUP DO PORTÁLU KLIKNITE NA TLAČIDLO NIŽŠIE

Ak máte nejaké nejasnosti alebo otázky, napíšte na info@obce-epro.sk, alebo napíšte svoju otázku do kolonky nižšie. Vopred ďakujeme.