VÝZVY!
Na tejto stránke sú zverejnené aktuálne výzvy, ktoré spracovávame pre našich klientov s dôrazom na vysokú kvalitu. Nespracovávame všetky výzvy z operačných programov, ale dôkladne vyberáme také výzvy, aby sme zabezpečili našim klientom čo najvyššiu šancu získať potrebné financie.

dňa 15. januára 2019 bola vyhlásená výzva, z ktorej môžete získať dotáciu na výstavbu multifunkčných a detských ihrísk a ich údržbu.

Od 29. októbra sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné s výnimkou zariadení spaľujúcich obnoviteľné zdroje energie.

Dňa 17.10.2018 vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, výzvu s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, ktorá je zameraná na podporu pracovných miest znevýhodnených skupín obyvateľov.

WIFI PRE TEBA

01.08.2018

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov: Podpora opatrovateľskej služby
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Výzva vyhlásená od: ...