Výzvy
Možnosť čerpať finančné prostriedky z EÚ pre podnikateľov, ktorých spracovanie práve poskytujeme

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZAMERANÁ NA PODPORU MSP V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH