Výzva pre školy
Operačný program Ľudské zdroje ponúka možnosť ako môžu školy čerpať dotáciu na svoju prevádzku a rozvoj

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania "V základnej škole úspešnejší"

Alokácia 50 mi. EUR ( z toho 48,5 mil. EUR pre menej rozvinutý región a 1,5 mil. EUR pre viac rozvinutý región) 

•dĺžka trvania projektov od 12 do 36 mesiacov •min. alokácia na projekt 11 457 EUR a max. alokácia 424 440 EUR

Oprávnenosť žiadateľa

•základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 •zriaďovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu

Poznámka:

•základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Cieľové skupiny:

•žiaci základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

Oprávnené aktivity:

•aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese

 •aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou

 •aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania segregácie na školách a v triedach( napr. prostredníctvom vytvárania a realizácie lokálnych akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie)

•skvalitňovanie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl

•aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie majority a detí/žiakov so ŠVVP s ohľadom na deti/žiakov pochádzajúcich z MRK

 •aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

•výška spolufinancovania žiadateľa - verejný sektor - 5%; štátny sektor - 0%; súkromný sektor - 10%; mimovládna/nezisková organizácia - 5%; •spôsob financovania prostredníctvom: refundácie, zálohové platby, a/alebo kombinácia zálohových platieb a refundácie 

 •forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok  

min. výška NFP: 11 457 EUR Max. výška NFP: 424 440 EUR 

•dĺžka trvania projektu: min. 12 mesiacov, max. 36 mesiacov

V prípade záujmu o túto výzvu prípadne osobné stretnutie nás môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára alebo priamo na uvedených kontaktných údajoch

PROROZVOJ, s. r. o.

Dostojevského rad 19

811 09 Bratislava

+421 948 996 992

+421 948 996 993

gregor@prorozvoj.eu