Výmena spaľovacích zariadení vo verejných budovách

31.10.2018

Od 29. októbra sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné s výnimkou zariadení spaľujúcich obnoviteľné zdroje energie.

45. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 30 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na náhradu spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné s výnimkou zariadení spaľujúcich obnoviteľné zdroje energie.

Alokácia predmetnej výzvy je 30 mil. EUR z Kohézneho fondu a spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavuje cca 33,5 mil. EUR. Do kategórie oprávnených žiadateľov patria subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy.

Oprávnené aktivity sú zamerané na:

  • náhradu spaľovacích zriadení za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,
  • modernizáciu vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia

Pre subjekty územnej samosprávy je spolufinancovanie určené na 5 % zo zdrojov prijímateľa.

Termín uzavretia I. hodnotiaceho kola: 31. január 2019

Termín uzavretia II. hodnotiaceho kola: 30. apríl 2019

Žiadateľ je povinnýmať najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené36 verejné obstarávanie na všetky oprávnené výdavky projektu v rámci hlavnej aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru, poskytnutie služieb).

Podmienky:

  • Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania (zónová regulácia vykurovania, režimy vykurovania, ovládanie prostredníctvom vzdialených prístupov na internet).
  • Podporené budú len projekty náhrady spaľovacích zariadení ako zdrojov znečisťovania ovzdušia, a to v takých prípadoch, kedy nie je z hľadiska energetickej efektívnosti relevantné realizovať aj iné opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, pričom energetická efektívnosť je definovaná v zákone o energetickej efektívnosti.
  • Verejná budova musí byť na národnej alebo lokálnej úrovni preukázateľne využívaná verejnou správou na poskytovanie verejných služieb nehospodárskeho charakterua realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru vyžitia budovy, ktorý bude zachovaný počas obdobia udržateľnosti projektu.
  • Verejná budova je budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy, t.j. je subjektom verejnej správy.
  • Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky.
  • V prípade projektov zmeny palivovej základne prostredníctvom prechodu z uhlia na zemný plyn sú oprávneným územím výlučne oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia ako sú definované v zákone o ovzduší