Podpora pracovných miest

19.10.2018

Dňa 17.10.2018 vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, výzvu s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, ktorá je zameraná na podporu pracovných miest znevýhodnených skupín obyvateľov. 

Oprávnený žiadatelia:

 • zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

Oprávneným partnerom žiadateľa tejto výzvy sú:

 • mimovládne neziskové organizácie

Oprávnenou cieľovou skupinou tejto výzvy sú:

 • uchádzač o zamestnanie (ďalej aj UoZ)
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ďalej aj ZUoZ)*
  *Podľa § 6 a 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov.

Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov - 0 %

Oprávnenou hlavnou aktivitou realizácie projektu je:

 • Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

Hlavná aktivita sa vykonáva v dvoch na seba nadväzujúcich častiach:

 1. Vyhľadávanie a výber UoZ a ZUoZ.
 2. Zamestnávanie UoZ a ZUoZ s možnosťou využitia mentorskej a tútorskej činnosti

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 15 000 000€ na územie menej
rozvinutých regiónov.

 • Minimálna výška príspevku na jednu ŽoNFP: 20 000€
 • Maximálna výška príspevku na jednu ŽoNFP: 200 000€

Oprávnené výdavky:

 • 521 - Mzdové výdavky
 • 905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania
 • 905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania

Pre realizáciu projektu je oprávnené územie menej rozvinutých regiónov SR, t. j. územie SR okrem
Bratislavského samosprávneho kraja.

Termín uzavretia 1. kola - 07.01.2018


Oprávnený žiadateľ (detail):
 • Štátny podnik
 • Akciová spoločnosť
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie
 • Komanditná spoločnosť
 • Podnikateľ - fyzická osoba - nezapísaný v obchodnom registri
 • Podnikateľ - fyzická osoba - zapísaný v obchodnom
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona Osobitné predpisy iné ako živnostenský zákon: o stavovských komorách, profesijných organizáciách, o vydávaní osvedčení a oprávnení na podnikanie ústrednými orgánmi štátnej správy.
 • Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri
 • Verejná obchodná
 • Odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku zapisujúca sa do obchodného
 • Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
 • Iná právnická osoba Právna forma sa používa iba v historických záznamoch obchodného registra.
 • Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)