Dotácia na zavedenie kamerového systému v obciach

19.01.2019

Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019

Predkladanie žiadostí: Ak je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

 • Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.
 • Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 80 % predpokladaných výdavkov projektu; v prípade, ak rada schváli žiadosť, avšak výšku požadovanej dotácie zníži, žiadateľ v lehote do 15 dní od doručenia informácie o tejto skutočnosti predloží príslušnému okresnému úradu v sídle kraja čestné prehlásenie, že je schopný naplniť ciele projektu v súlade so schválenou dotáciou.
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť doručená príslušnému okresnému úradu v sídle kraja v zalepenej obálke. Na obálke je potrebné viditeľne označiť: "Dotácie - neotvárať. Výzva RVPK pre rok 2019".
 • Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.
 • Dotáciu nemožno použiť na výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu. Pre posúdenie charakteru výdavku je základným rámcom ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Priority:

 • Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti:
  Najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; obchodovanie s prekurzormi a pre-prekurzormi; odhaľovanie obchodovania s drogami a psychoaktívnymi látkami cez internet; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; počítačová kriminalita; trestné činy extrémizmu; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom všetkých druhov médií (film, TV, rozhlas, internet, tlačoviny); hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; trestné činy proti životnému prostrediu.
 • Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí:
  Najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových lokalitách; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov.
 • Prevencia kriminality v rizikových skupinách:
  Najmä: deti a mládež; ženy; seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí; osoby prepustené z výkonu trestu - účinnejšia resocializácia páchateľov trestných činov; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti - boj proti recidíve; prevencia páchania trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti; prevencia páchania trestnej činnosti na LGBT - lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových osobách; prevencia drogových závislostí vo všeobecnosti, ale aj s dôrazom na prevenciu užívania drog u vodičov motorových vozidiel; detekcia nových psychoaktívnych látok pokročilými laboratórnymi analýzami; prevencia užívania drog a obchodovania s drogami vo väzniciach; cielená prevencia, zameraná na mladistvých a prvo-páchateľov drogových trestných činov (t.j. intervenčné programy, smerujúce k odradeniu od ich páchania).
 • Pomoc obetiam trestných činov:
  Najmä: poradenstvo a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny - deti a mládež, ženy, seniori, národnostné menšiny, obete domáceho násilia, obete obchodovania s ľuďmi.
 • Reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku:
  Najmä: kriminalita vo virtuálnom prostredí, materiálové i nemateriálové druhy závislosti napr. netolizmus (závislosť na nových informačných technológiách), urbárna bezpečnosť, vysoká zadlženosť obyvateľstva ako aj problém finančnej gramotnosti.