OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

19.09.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZAMERANÁ NA PODPORU MSP V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu na podporu malých a stredných podnikov (MSP) v území najmenej rozvinutých okresov (NRO). Je zrejmé, že podporou podnikania v týchto okresov je snaha pritiahnuť investície, zamestnanosť a pozdvihnúť samotný okres a podnikanie v ňom. Výhodou tejto výzvy je, že Vaše sídlo ani nemusí byť v jednom z NRO, vyžaduje sa len zameranie resp. realizácia aktivít v týchto okresoch, čím dôjde k ich rozvoju. Táto výzva je príležitosťou rozvíjať svoje podnikanie smerom k týmto okresom a možnosťou napomôcť tak aj rozvoju regiónov Slovenska. 

Možnosť pre Vaše podnikanie

Práve máte možnosť využiť dotačnú schému na rozvoj Vášho podnikania, ktorá pre Vás môže predstavovať až 1 000 000 EUR z celkovej alokácie 50 000 000 EUR. Jedná sa o veľkú alokáciu pre rôzne projekty s malou mierou pravdepodobnosti neschválenia z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov. Udržateľnosť projektu je 3 roky.


Termín uzavretia I. hodnotiaceho kola je definovaný na 15.11.2017.


Oprávneným územím SR na miesto realizácie projektu sú najmenej rozvinuté okresy SR (NRO) a to k 12.09:2017 sú:

Sabinov, Svidník, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Revúca, Rožňava, Veľký Krtíš, Kežmarok, Vranov nad Topľou, Sobrance, Trebišov, Gelnica

Minimálna výška oprávnených výdavkov: 100 000 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 1 000 000 EUR

Spolufinancovanie projektu:

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku:

 • nebyť dlžníkom na daniach
 • nebyť dlžníkom na sociálnom poistení
 • nebyť dlžníkom na zdravotnom poistení
 • nebyť v konkurznom ani reštrukturalizačnom konaní
 • voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia
 • nebyť podnikom v ťažkostiach
 • byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie
 • nebyť odsúdený za trestný čin korupcie, poškodzovanie finančných záujmov EÚ a pod.
 • byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora
 • mať aktívny podnik - ekonomicky aktívny

Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je  9 mesiacov.

Predmetom hlavnej aktivity je minimálne jedna z uvedených aktivít:

 • nákup softvéru
 • nákup oceniteľných práv
 • nákup strojov, prístrojov, zariadení a výrobných technológii

Realizáciou uvedených aktivít musí dôjsť k vytvoreniu nových pracovných miest a musí vzniknúť inovácia t.j. napr. nepostačuje nákup zariadenia, ktoré výrobu nejakým spôsobom nezefektívni.

Žiadateľ môže začať realizáciu aktivít projektu až po podaní žiadosti o NFP.


Naštartujte svoj rozvoj, sme tu pre Vás, PROROZVOJ, s. r. o.

Ponúkame Vám spracovanie žiadosti o NFP pre túto výzvu, ktorá pomôže posunúť Vaše podnikanie v regióne ďalej. Výzva je vhodná pre podniky, ktoré pôsobia na trhu aspoň 36 mesiacov a majú záujem inovovať výrobky a výrobné procesy. 

Máte záujem využiť výzvu alebo/a máte doplňujúce otázky? Napíšte nám cez formulár nižšie. V prípade konkrétnej otázky môžete priložiť súbor v súvislosti s Vašou otázkou.