Podpora opatrovateľskej služby

11.07.2018

Názov: Podpora opatrovateľskej služby
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Výzva vyhlásená od: 29.06.2018 do: 14.12.2018  

Vyčlenené finančné prostriedky: 34 050 000 EUR

Posudzované obdobia:

1. obdobie: do 31.8.2018 (predloženie do 17.08.2018)

Minimálna žiadaná výška NFP v EUR: 5 000 EUR

Maximálna žiadaná výška NFP v EUR: 500 000 EUR

Výška spolufinancovania predstavuje 0 % z celkových oprávnených výdavkov. Môžete tak ušetriť množstvo finančných prostriedkov, ktoré by boli vymedzené na mzdy ošetrovateľského personálu.

Oprávnenými výdavkami sú skutočne vynaložené mzdové výdavky žiadateľa v maximálnej mesačnej výške celkovej ceny práce (ďalej aj "CCP") 570€ na pracovné miesto, ktorého predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby.

Minimálna dĺžka projektu 6 mesiacov a maximálna dĺžka projektu je 26 mesiacov.

Veľkou výhodou tejto výzvy je absencia potreby administratívy verejného obstarávania! Oprávnenými výdavkami sú len mzdy opatrovateliek.